Obec Poteč

 

Obecně závazná vyhláška obce Poteč

č. 1/2003 ze dne 12.12.2003

o místním poplatku ze psů

 

 

Zastupitelstvo obce Poteč se na svém zasedání dne 12.12.2003 usneslo vydat na základě §14 odst.2 zákona č. 565/1990Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s §10 písm.d) a § 84 odst.2 písm.i) zákona č. 128/2000Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

 

Čl.1

Předmět poplatku

Obec Poteč zavádí a vybírá místní poplatek ze psů starších tří měsíců.

 

Čl.2

Správce poplatku

(1) Výkon správy místních poplatků provádí Obecní úřad v Poteči.

(2) Na řízení o poplatcích se vztahuje zákon č.337/1992Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, není-li zákonem č. 565/1990Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, stanoveno jinak.

 

Čl.3

Poplatník

Poplatník je držitel psa staršího tří měsíců. Držitelem je fyzická, nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt, nebo sídlo na území obce Poteč.

 

Čl.4

Oznamovací povinnost

(1) Poplatník je povinen oznámit správci poplatku písemně na předepsaném tiskopise vydaném správcem poplatku do 15 dnů vznik své poplatkové povinnosti, tj. dovršení stáří psa tří měsíců nebo započetí držení psa staršího. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je poplatník povinen oznámit zánik své poplatkové povinnosti.

(2) Povinnost oznámit držení psa má i osoba, která je od placení poplatku osvobozena. Důvod pro osvobození musí držitel psa správci poplatku prokázat.

(3) Poplatník je povinen oznámit správci poplatku každou skutečnost, která má vliv na výši jeho poplatkové povinnosti nebo na vznik a zánik osvobození a to do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.

(4) Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen současně sdělit správci poplatku příjmení, jméno, trvalý pobyt a rodné číslo u fyzické osoby nebo název, sídlo a IČO u právnické osoby.

 

Čl.5

Vznik a zánik poplatkové povinnosti

(1) Poplatková povinnost vzniká v kalendářním měsíci, ve kterém pes dovršil stáří tří měsíců. Poplatek se platí za každý i započatý kalendářní měsíc.

(2) Zanikne-li poplatková povinnost ( např. úhyn psa, jeho ztráta, darování nebo prodej), poplatek se platí i za započatý kalendářní měsíc.

 

Čl.6

Sazba poplatku

Poplatek činí za kalendářní rok:

a) za prvního psa                                                                          100,- Kč

b) za druhého a každého dalšího psa                                             150,- Kč

 

Čl.7

Splatnost poplatku

(1) Poplatek je splatný do 31.3. příslušného kalendářního roku.

(2) Vznikne-li poplatková povinnost po termínu splatnosti, je poplatek splatný nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy povinnost platit poplatek vznikla.

(3) Zanikne-li poplatková povinnost zjištěný přeplatek se na písemnou žádost poplatníka vrátí , činí-li více než 50,- Kč 1) .

 

Čl.8

Osvobození od poplatku

(1) Od poplatků ze psů je ze zákona o místních poplatcích osvobozen držitel psa, který je:

a)      osoba nevidomá a bezmocná 2)

b)      osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu 3)

c)      osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu osob podle odst.a,b.

d)      osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy

e)      osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis 4) .

 

Čl.9

Úlevy z poplatku

U samoty čp.89-hájenka je poskytnuta úleva 50 Kč na každého psa.

 

Čl.10

Sankce

(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny(odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou) část může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.

(2) Pokud poplatník nesplní ve lhůtě stanovené touto vyhláškou,zvláštním daňovým zákonem nebo rozhodnutím podle těchto předpisů povinnost nepeněžité povahy, může správce poplatku uložit pokutu podle §37 a §37a zákona  č.337/1992Sb.,o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

 

Čl. 11

Vymáhání poplatku

(1) Pokud poplatník nebo plátce nesplní svoji poplatkovou povinnost, lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit  do 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

(2) Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník nebo plátce o tomto úkonu písemně uvědomen. Vyměřit a doměřit poplatek lze nejpozději do 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

 

Čl.12

Prominutí poplatku

Správce poplatku může na žádost poplatníka z důvodů odstranění tvrdosti poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout.

 

Čl.13

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č.1/1991 ze dne 8.2.1991.

 

Čl.14

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2004.

 

 

 

 

                  v.r.                                                                             v.r.

......................................................                                  ......................................................

         Zdeněk Tvarůžek                                                             Josef Mana

        místostarosta obce                                                            starosta obce

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poznámky:

1)   §64 odst.4 zákona č.337/1992Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů

2)   §2 vyhlášky č.284/1995Sb., kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění

3)   §86 zákona č.100/1988Sb., o sociálním zabezpečení , ve znění pozdějších předpisů

4)      Například zákon č.449/2001Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů

 

 

Vyvěšeno:  16.12.2003                                                               Sňato: 20.01.2004