Obec Poteč

Vyhláška č. 3/97

 

K zabezpečení veřejného pořádku a čistoty obce, ukládající povinnosti

majitelům psů a domácích zvířat. Úplné znění.

 

Obec Poteč vydává podle § 16 zákona č.367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku K zabezpečení veřejného pořádku a čistoty obce, ukládající povinnosti majitelům psů a domácích zvířat, kterou se mění vyhláška obce Poteč č. 01/97.

čl.I

Omezení pohybu psů a domácích zvířat na veřejných prostranstvích *)

 

a) Každý majitel psa je povinen zabránit volnému pohybu zvířete na veřejném prostranství. Psi se mohou pohybovat po veřejném prostranství obce pouze v doprovodu majitele, nebo jim pověřené osoby (dále jen doprovod). Pes musí být pod kontrolou doprovodu, nebo může být veden na vodítku. Doprovod musí zajistit, aby zvíře neohrožovalo, nebo neobtěžovalo občany.

 

b) Majitelé domácích zvířat, jmenovitě slepic, kačen husí a krůt jsou povinni zabránit ve volnému pohybu těchto zvířat na veřejném prostranství.

čl.II

Znečišťování veřejného prostranství

 

a) Každý majitel psa, nebo domácích zvířat musí zabránit tomu, aby nebylo znečištěno veřejné prostranství. Vzniklé nečistoty je povinen ihned odstranit a likvidovat jako domovní odpad.

 

čl.III

Sankce

 

a)      Nedodržení čl.. a čl. II bude posuzováno jako přestupek proti pořádku ve věcech územní samosprávy dle ust. § 46 odst. 2 zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů. Za uvedený přestupek lze uložit pokutu do 30.000,-Kč

 

čl.IV

Závěrečné ustanovení

 

a) Tuto vyhlášku schválilo obecní zastupitelstvo dne 14. července 1997.

 

b) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 1997. Tímto dnem se ruší platnost vyhlášky č. 01/97.

 

*) Veřejným prostranstvím se rozumí :

       - místní komunikace a chodníky pro pěší v obci

            - autobusové zastávky a sportovní areály

            - plochy veřejné zeleně ve vlastnictví obci

 

starosta Josef Mana v.r.                                  zástupce starosty Zdeněk Tvarůžek v.r.

 

vyvěšeno : 15.7.1997                                      

sňato :      31.7.1997